Kredyty studenckie

rok
źródło
W okresie od 15 sierpnia do 31 października 2016 r. studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich.
15 sierpnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich.
W roku akademickim 2015/2016 banki zebrały 5.320 wniosków kredytowych, z których 5.128, czyli 96,4%, spełniało kryterium pierwszeństwa wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. wskazywało na dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 2.500 zł.
Do dnia 15 listopada 2015 r. studenci i doktoranci uczelni i jednostek naukowych mogą ubiegać się o niskooprocentowane kredyty studenckie. W grudniu 2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustali maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymania kredytu studenckiego. W roku akademickim 2014/2015 dochód ten wynosił 2500 zł.
Jak powinno wyglądać podanie o umorzenie kredytu i co należy do niego dołączyć? MNiSW podaje sposób postępowania.
Podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2014/2015 banki zebrały 7469 wniosków kredytowych, z których 7275, czyli 97,4%, spełniało kryterium pierwszeństwa wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. wskazywało na dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 2500 zł.
Do dnia 31 marca 2015 r. banki zawarły ze studentami i doktorantami 5503 umowy kredytowe (75,6% w stosunku do liczby studentów spełniających kryterium dochodu).
Alior Bank i PZU uruchomili nowy kredyt przeznaczony dla studentów „Master of Business Administration” (MBA). To dobry znak, że we wspieranie mobilności polskich studentów zaczynają angażować się banki i spółki skarbu państwa.
Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w ciągu czternastu lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich banki udzieliły kredytu ponad 373 tysiącom studentów.
Do dnia 15 listopada 2013 r. studenci i doktoranci mogą ubiegać się o niskooprocentowane kredyty studenckie.
Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. poz. 175) banki kredytujące są zobowiązane do przedstawiania ministrowi do dnia 30 kwietnia każdego roku informacji dotyczącej liczby udzielonych i umorzonych kredytów studenckich w danym roku akademickim.
Do dnia 15 listopada studenci i doktoranci uczelni i jednostek naukowych mogą ubiegać się o niskooprocentowane kredyty studenckie.
Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
Kanał RSS dla tej listy

źródło: MNiSW